Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptali

Miras taksim sözleşmesi, mirasçıların mirastan kendi paylarını belirleyerek taşınmaz malların taksimini düzenleyen bir anlaşmadır. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar ve özellikle miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu iptali davaları, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde önem arz etmektedir.

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras taksim sözleşmesi, mirasçıların ortak iradeleri doğrultusunda mirasın paylaştırılmasını sağlayan bir sözleşmedir. Miras taksin sözleşmesinin, Türk Medeni Kanununun 676. Maddesine göre düzenlenir ve resmi bir şekilde yapılması zorunludur. Türk Medeni Kanunun 676. Maddesine göre, mirasçılar, mirası paylaşmak üzere kendi aralarında bir taksim sözleşmesi yapabilirler. Bu sözleşme, tüm mirasçıların onayını gerektirir ve miras taksim sözleşmesinin geçerli olması için noter huzurunda yapılması veya mahkeme tarafından onaylanması gerekmektedir. Aksi taktirde sözleşmenin geçerliliğinden söz edilemez.

Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptal Davaları

Miras taksim sözleşmesinde yer alan hükümlere uyulmadan bir satış veya devir işlemi yapıldığı takdirde bu işlemlerin iptal edilmesi için açılacak davaya miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu iptali ve tescil davaları adı verilmektedir. Miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu iptali, genellikle sözleşmenin geçersizliği veya hükümsüzlüğü iddiasına dayanmaktadır.

Miras taksim sözleşmesinin noter huzurunda yapılmaması veya mahkeme tarafından onaylanmamış olması durumunda, sözleşme geçersiz sayılır. Bu veya bu gibi durumlarda, tapu iptal davası açılabilmektedir

Miras taksim sözleşmesi, bir başkasının hilesiyle yanıltılma suretiyle veya tehdit sonucu düzenlenmişse, tapu iptal davası açılması mümkündür.

Mirasçıların ehliyetsiz olması durumunda yani ayırt edebilme gücünden yoksun olması, akıl sağlığının yerinde olmaması veya ergin olmaması durumlarında sözleşmenin iptali talep edilebilir.

Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptal Davalarında Yargılama Süreci

Tapu iptal davalarında, davacı tarafın iddialarını kanıtlar nitelikteki deliller ile mahkemeye ispat etmesi gerekmektedir. Bu süreçte, yargılama aşamalarının alanında uzman bir avukat tarafından dikkatle takip edilmesi oldukça önemlidir.

Davacı, tapu iptali talebiyle ilgili olarak detaylı bir dilekçe sunmalıdır. Bu dilekçede, iddialar ve hukuki dayanaklar açık bir şekilde belirtilmelidir.

Miras taksim sözleşmesinin geçersizliğini veya hükümsüzlüğünü kanıtlar nitelikte olan delillerin sunulması gereklidir. Noter kayıtları ve diğer yazılı belgeler bu süreçte oldukça önemlidir.

Mahkeme, iki tarafında mahkemeye sunduğu delilleri ve tarafların beyanlarını değerlendirerek hüküm verir. İptal talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda, tapu kaydı iptal edilerek eski hale getirilir.

 Yargıtay Kararları

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararı (E. 2018/234, K. 2018/987): Bu kararda, miras taksim sözleşmesinin şekil şartlarına aykırılık nedeniyle tapu iptaline karar verilmiştir. Yargıtay, şekil şartlarına uyulmasının sözleşmenin geçerliliği için zorunlu olduğuna hükmetmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı (E. 2017/4598, K. 2018/6234): Bu kararda ise, miras taksim sözleşmesinin tehdit altında imzalandığı tespit edilmiştir. Yargıtay, irade sakatlığı nedeniyle sözleşmenin geçersiz olduğunu ve tapunun iptal edilmesi gerektiği şeklinde hüküm vermiştir.

Miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal davaları, miras taksim sözleşmesinin geçerliliği, irade sakatlığı, noter huzurunda yapılmaması veya mahkeme tarafından onaylanmamış olması ve hukuka veya genel ahlak kurallarına aykırılık gibi nedenlerle açılabilir. Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay içtihatları ışığında, bu tür davaların titizlikle yürütülmesi ve iddiaları kanıtlayacak nitelikte olan delillerin sunulması gerekmektedir. Aynı zamanda bu davanın açılmasında sözleşme hükümlerine aykırı bir tapuda satış ve tescil işlemlerinin yapılmış olması şartı aranmaz. Ayrıca mirasçılar bu davayı açarak taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet hakkının kendisine geçmesini de talep edebilirler. Miras taksim sözleşmesinin yapılmasından itibaren tüm mirasçılar miras taksi sözleşmesinin şartlarının dışına çıkmadan hareket etmek zorundadırlar.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir